Karnofsky score

ลักษณะที่กำหนดประเมิน

ลักษณะที่ใช้กำหนดประเมิน

100 %

  สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
  ไม่จำเป็นต้องได้รับการดูแล
  พิเศษ                   

         (กลุ่มA)

  ปกติ , ยังไม่มีอาการของโรคต่าง ๆ

90 %

  ช่วยเหลือตัวเองในเรื่องปกติพื้นฐานได้ 
  มีอาการของโรคแทรกซ้อนเล็กน้อย
80 %   พยายาม ดำเนินชีวิตประจำวันด้วยตัวเองได้ 
  มีอาการของโรคปรากฏให้เห็นเล็กน้อย
70 %

  ไม่สามารถทำงานได้ 
  สามารถพักผ่อนอยู่ที่บ้านได้
  แต่จำเป็นต้องมีคนคอย
  ให้ความช่วยเหลือ 

        (กลุ่มB)

  สามารถดูแลตัวเองได้แต่ไม่สามารถทำงานได้
60 %   ต้องการความช่วยเหลือเป็นบางโอกาส 
  แต่ส่วนใหญ่ทำด้วยตัวเองช่วยตัวเองได้ ในเรื่องส่วนตัว
50 %   ต้องการความช่วยเหลือ ค่อนข้างมาก 
  และต้องได้รับการรักษาบ่อย
40 %

  ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ 
  ต้องได้รับการดูแลจากสถาน
  พยาบาลหรือโรงพยาบาล 
  และอาจติดโรคต่างๆได้ง่าย 

          (กลุ่มC)

  ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ 
  จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือพิเศษ
30 %   ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลย 
  จำเป็นต้องได้รับการดูแลของโรงพยาบาล 
  แต่ไม่ต้องเข้าห้องฉุกเฉิน
20 %   ป่วยหนักจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากโรงพยาบาล 
  ต้องรับการสนับสนุนในเรื่องการรักษา
10 %   ใกล้ตาย หรือ ทำให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว
 0 %   เสียชีวิต
 
 

 

[ Home ] [ บทนำ ] [ ยาต้านเอดส์]ถาม-ตอบ ปัญหาเอดส์ ]  3 ขั้นตอนยับยั้งเอดส์ ] [ สารบัญ ] [ สั่งซื้อสมุนไพร ]