1. ใช้เป็นแนวทางให้แพทย์ที่สนใจ ศึกษาพิจารณาใช้รักษาผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ต่อไป
2. หวังผลการเพิ่มขึ้นของระดับภูมิคุ้มกัน CD4
3. หวังผลทางคลินิกในทางที่ดีขึ้น
4. ในโครงการที่1 การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อหาสูตรยาที่เหมาะสมในการรักษ

 

     
 

โดย รศ. ดร. เอมอร โสมนะพันธุ์  ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
1. มีข้อมูลที่เชื่อได้ว่าสามารถยับยั้งเชื้อ HIV-RT และ HIV Protease ได้ในขั้นของห้องทดลอง
2. มีข้อมูลที่เชื่อได้ว่าสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย
3. สามารถใช้เป็นยารักษาโรคเรื้อรังเช่น การเป็นไข้เรื้อรัง ,รักษาโรคเบื่ออาหาร ,
   รักษาอาการตุ่มคันตามตัว
, รักษาโรคท้องเสียเรื้อรัง , ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ ร่วมถึงการเพิ่มขึ้นของ
   น้ำหนักตัว และโรคอื่นๆ

 
     

     
  1. เห็ดหลินจือ [ Ganoderma lusidum]

2. มะระขี้นก [ Bitter Cucomber]

3. ลูกใต้ใบ ผสมฟ้าทะลายโจร [Phyllanthus amarus & Andrographis paniculata]

4. ขมิ้นชัน [Curcuma longa]

 

 

     
 

1. ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน CD4 ก่อนรับยาและทุกระยะ 3 เดือน

 
     
  2. ผลทางคลีนิค วัดผลโดยการใช้  karnofsky  perfromance scale  
     

     
 

ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 100  ราย มีผู้มารับยาสม่ำเสมอจำนวน 29 ราย แบ่งผู้ติดเชื้อเอดส์ออกเป็น  3 กลุ่ม ตามระดับภูมิคุ้มกัน ( CD4 )

กลุ่มที่ 1  CD4> 200             จำนวน       12        คน
กลุ่มที่
2  CD4< 200             จำนวน         6        คน
กลุ่มที่
3  CD4< 100              จำนวน      11        คน
                                       รวม    29       คน

 

 

     
 

กลุ่มที่

จำนวน

CD4

ผลทางคลีนิก(KS)

ดีขึ้น

ลดลง

ดีขึ้น

ลดลง

1
2
3

12
 6
11

    9 (75%)
4 (66.6%)
9 (81.8%)

 3 (25%)
2 (33.4%)
2 ( 18.2%)

12 (100%)
 6 ( 100%)
10 (100%)

- (0%)
- (0%)
- (0%)

รวม

29

 22( 75.8%)

   7 ( 24.2%)

   28 ( 96.5%)

 0 ( 0%)

 
     

( Phytomedicine )

     
     
 

Name  of  herbs

Anti  HIV  activity

Anti microbial  activity

Immuno stimulating activity

Other  activities

   1.Ganoderma  lucidum

Inhibition of  HIV    Protease   and  Cytopathic effect of  HIV - 1

-

+

Anti cancer

   2.Momordica charantia

HIV RT inhibition

( Protein )

 

-

-

Appetite  stmulant

   3.Phyllanthus  amarus

HIV RT inhibition

-

-

Anti Pyretic

   4.Andrographis paniculata

nhibition of viral adsorption and HIV- 1
induced cell  fusionI

+

+

Anti - Pyretic

    5. Curcuma  longa

Inhibition of HIV 1 Protease and integrase enzymes

 

+

Anti - oxidant

 
     

 

[ Home ] [ บทนำ ] [ ยาต้านเอดส์]ถาม-ตอบ ปัญหาเอดส์ ]  3 ขั้นตอนยับยั้งเอดส์ ] [ สารบัญ ] [ สั่งซื้อสมุนไพร ]