โรคเอดส์นับเป็นมหันตภัยที่กำลังคุกคามจิตใจของคน ทุกระดับทั่วโลก โดยเฉพาะร่างกายและจิตใจของคนที่ติดเชื้อเอดส์ ซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆยากต่อการหยุดยั้ง การให้ความรู้แก่ประชาชน สำหรับผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่สงสัยว่าตัวเองจะติดเชื้อ จึงมีความสำคัญยิ่งในขณะเดียวกันการให้กำลังใจ และการค้นคว้าเพื่อหาตัวยาในการหยุดยั้งโรคเอดส์นั้น ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้จัดโรคเอดส์ให้เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับโรคเบาหวาน,โรคหัวใจ ที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ยังสามารถควบคุมอาการของโรคได้  โดยการใช้ยาให้ถูกวิธี ถาม-ตอบปัญหาเอดส์ที่ท่านอ่านอยู่ในขณะนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ ์ปัจจุบันมีสื่อออกมามากมาย บางครั้งกลับทำให้เกิดความสับสน ทำให้เกิดความกลัวขึ้นมาในจิตใจหลายคนอยากรู้อยากถาม แต่ไม่กล้าถาม เพราะกลัวคนจะหาว่าติดเอดส์บ้าง มีพฤติกรรมเสี่ยงบ้าง  ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ โดยไม่ต้องกลัวหรือสงสัยว่าเราจะติดเอดส์ ์และสามารถเลือกอ่านเฉพาะหัวข้อที่สนใจได้โดยดูจากสารบัญ ผู้เขียนหวังว่า ถาม-ตอบปัญหาเอดส์ที่อ่านอยู่นี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่าน และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้อื่นต่อไป