Home page นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการด้านวิชาการเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์ ,นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงอาสาสมัครผู้ติดเชื้อเอดส์ที่เปิดเผยตัวเองว่าติดเอดส์ต่อสาธารณะชน เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่คนในสังคมได้ศึกษา โดยกลุ่มคนดังกล่าวได้ร่วมกันนำประสบการณ์มาเผยแพร่เป็นความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป บุญมีสมุนไพรเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาเอดส์สำหรับผู้ที่สงสัยว่าตัวเองจะติดเอดส์  หรือเมื่อติดเอดส์แล้วจะรักษาตัวอย่างไร จะอยู่ในสังคมอย่างไร  ยาแผนปัจจุบันที่ควรใช้มีอะไรบ้าง  และสมุนไพรช่วยได้อย่างไร

        ภายใน Home page นี้นอกจากจะให้สาระความรู้ในเรื่องของโรคเอดส์แล้วยังให้บริการข่าวสารสาระที่น่ารู้อื่นๆ ไว้ในหัวข้อต่างๆ ซึ่งท่านสามารถคลิกเข้าไปดูได้  นอกจากนี้ ยังให้บริการแนะนำสินค้าสมุนไพรที่ใช้ใน ผู้ติดเชื้อเอดส์  

       คณะผู้จัดทำหวังเหลือเกินว่าสาระภายใน Home page นี้จะนำประโยชน์มาสู่ท่านที่ได้แวะเข้ามาเยี่ยมชม ก็ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้ามาณ.ที่นี้

 

 
 
   
     
    สมศักดิ์  ชินกร ผู้ก่อตั้งศูนย์ Counselling boonmeeherbs  
     
     
 
     
 
  น.พ วิชัย         พานิชสุข อาจารย์พิเศษ  ร.พ ศูนย์ราชบุรี  ผู้เชี่ยวชาญโรคเอดส์
     
   รศ.ดร. เอมอร โสมนะพันธุ์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัยคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล